Vroegsignalering bij Borderline PS

De diagnose van Borderline PS bij kinderen en adolescenten is lange tijd erg omstreden geweest. De symptomen worden vaak te laat herkend en niet-adequaat gediagnosticeerd, waardoor jongeren soms lange tijd in ineffectieve behandelingen blijven.


Achtergrond

Door het (te) laat herkennen en diagnostiseren van een borderline persoonlijkheidsstoornis bij jongeren worden kansen om te interveniëren gemist. Inmiddels is er een stroom van onderzoek op gang gekomen waardoor we veel meer kennis hebben over de voorlopers en vroege kenmerken van Borderline PS bij kinderen en jongeren, over de wijze waarop een Borderline ontwikkeling vroegtijdig gedetecteerd kan worden en over de werkzame elementen van een behandeling. Die kennis zit met name in de Specialistische GGz en zou vertaald moeten worden naar de eerste lijn en het algemene publiek, zodat problemen zo vroeg mogelijk herkend kunnen worden. 

Doel 

Het doel van dit podium is om de vroege detectie van Borderline PS te bevorderen door bewustwording op gang te brengen bij publiek en hulpverleners en door informatie beschikbaar te stellen over vroege signalen van BPS en een geschikte houding voor ouders, leraren, huisartsen en eerstelijns psychologen om met deze jongeren om te gaan en hen te verwijzen naar de geschikte hulp. Daarnaast wil dit podium de diverse beleidsmakers in de gemeenten, zorgverzekeraars en politiek bewust laten worden van het belang van vroeginterventie van BPS en de noodzaak om daarin te investeren. 


Opzet

Er is een start gemaakt in 2016, waarin besproken is met verschillende relevante partijen om de doelstellingen te bereiken. Het doel is om een vertegenwoordiging te hebben van alle relevante betrokkenen, zodat aangesloten kan worden bij de behoeften van alle partijen. 
Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 24 november 2016. Er is besproken wat kan helpen om de doelstellingen te bereiken, wie daarin welke rol kan spelen en hoe we verder te werk zullen gaan.
Bekijk hier de presentatie van deze middag. 

Wat is er al gedaan?

De groep werkt hard om de doelen te bereiken. Zo is er al een flyer Vroegsignalering geschreven, zijn er diverse artikelen gepubliceerd en er wordt o.a. gewerkt aan het maken van een informatief filmpje.

Publicaties


Contact

Mogelijke uitkomsten

Mogelijke uitkomsten van dit podium zijn: een factsheet, informatiebrochures, opinie-bijdragen/interviews in tijdschriften, inventarisatie van beschikbare behandelingen, Tips voor herkenning van BPS voor leken enzovoort.

 


Artikelen vroeg interventie

Onlangs zijn er meerdere artikelen verschenen over het vroeg signaleren van persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie: 

Andrew Chanen en HYPE

Op de website van GGz Centraal zijn filmpjes te zien met Andrew Chanen en een ervaringsdeskundige, die praten over vroege interventie bij borderline.